Makro Ekonomi (Tek Dönem)

HAFTA KONULAR
1. Hafta GİRİŞ
Makro Ekonominin Kapsam ve Sorunları
2. Hafta ULUSAL GELİR VE DİNAMİKLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
MAL PİYASASI
REEL VE PARASAL YÖNLERİYLE ULUSAL GELİRİN UNSURLARI
1.Ulusal Gelir Analizi ve Değişkenleri
Ulusal Gelirin Oluşumu, Ölçülmesi, Analizi
3. Hafta 2.Toplam Harcamalar ve Ulusal Gelirin Oluşumu (Basit Keynesyen Sistemde)
Toplam Özel Tüketim Harcamaları
Toplam Tasarruflar
4. Hafta Toplam Özel Yatırım Harcamaları
Kamu Kesimi, Harcamalar ve Vergiler
5. Hafta Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Çarpan ve Hızlandıran Etkileri
6. Hafta İŞGÜCÜ PİYASASI
3.İşgücü ve İstihdam Kuramı
PARA VE SERMAYE PİYASALARI
4.Para Kuramı, Para Talebi, Para Arzı
7. Hafta EKONOMİDE GENEL DENGE ANALİZİ
İKİNCİ BÖLÜM
GELENEKSEL MAKRO EKONOMİK MODELLER
5.Klasik Sistemde Ulusal Gelirin Oluşumu ve Genel Denge Analizi
Klasik Sistemde Toplam Arz (Reel Sektör)
Klasik Sistemde Toplam Talep (Parasal Sektör)
Klasik Sistemde Genel Dengenin Oluşumu
8. Hafta 6.Keynesyen Sistemde Genel Denge Analizi (IS-LM Modeli)
Keynesyen Sistemde Mal Piyasasında Kısmi Denge (IS)
Keynesyen Sistemde Para Piyasasında Kısmi Denge (LM)
Keynesyen Sistemde Emek Piyasasında Denge Sorunu
Toplam Talep (AD), Toplam Arz (AS)
9. Hafta MAKRO EKONOMİDE TEMEL SORUNLAR VE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAKRO EKONOMİDE TEMEL SORULAR VE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
7.Ekonomiye Ekonomi-Politik Müdahaleler:
Ekonomi Politikaları
Maliye Politikaları
Para Politikaları
10. Hafta 8.Makro Ekonomi Kuramında Yeni Gelişmeler
Monetarizm, Yeni Klasik Okul, Arz Yanlı Ekonomi Okulu,
Post Keynesyenler
11. Hafta 9.Fiyat İstikrarı, Enflasyon – Deflasyon Kuramları
12. Hafta 10.Eksik İstihdam Sorunu, İşsizlik ve Enflasyon İlişkisi, Stagflasyon
13. Hafta AÇIK EKONOMİLER
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİNAMİK VE AÇIK MAKRO EKONOMİLERE GENEL BAKIŞ
11.Ekonomik Dalgalanmalar ve Konjonktür Kuramları
12.Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Kuramları
14. Hafta 13.EKONOMİK SİSTEMLER
Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi
Sosyalizm ve Merkezi Planlama
Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama