İktisadi Düşünce Tarihi II

DERS BİLGİ PAKETİ
1. Adı İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ II
2. Kodu İKT402
3. Türü Zorunlu
4. Düzeyi Ön Lisans     Lisans      Yüksek Lisans      Doktora
X
5. Öğrenim Dili Türkçe
6. Akademik Yılı 2016 – 2017 Eğitim-öğretim yılı
7. Akademik Yarı Yılı 1.YY      2.YY      3.YY      4.YY      5.YY      6.YY      7.YY      8.YY
X
8. Ulusal Kredi
(AKTS’ye eş değer)
Kuramsal + Uygulama = Toplam
3 (6 AKTS) + 0 = 3 (6 AKTS)
9. Dersi veren öğretim elemanının adı ve akademik unvanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞANLI
10. Dersin Amacı Öğrenciye, iktisat biliminin gelişimini tarihsel-toplumsal-siyasal koşulların gelişimine koşut olarak, bir düşünce sistematiği kapsamında kavratmak ve yirminci yüzyıl iktisadi düşüncesindeki gelişmeleri çağdaş
okullar bağlamında değerlendirmesini sağlamaktır.
11. Dersin Ön Koşulu Yok
12. Dersin İçeriği Marksist iktisadi kuramın açıklanması, iktisadi düşüncede mikro iktisadı oluşturan Neo-Klasik okulun (Avusturya ve Lozan Okulları) incelenmesi ve yirminci yüzyılda iktisadi düşüncenin gelişimi çerçevesinde Keynesyen devrim ve çağdaş iktisat okullarının makro ekonomide çağdaş gelişmeler kapsamında tartışılmasıdır.
13. Ders İçi ve Ders Dışı Uygulamalar Yok
14. Önerilen Kitaplar Araçlar ve Gereçler
 • AKTAN, Coşkun Can, Yeni İktisat Okulları, Seçkin Kitabevi, Ankara.
 • DEMİR, Ömer, Kurumcu İktisat, Vadi Yayınları, Ankara.
 • EKELUND, Robert B. and Robert F. HEBERT, A History of Economic Theory and Method, McGraw Hill, New York.
 • ERSOY, Arif, İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • HUNT, E. K., A History of Economic Thought, A Critical Perspective, Harper Collins Pub, New York.
 • KAZGAN, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi, İstanbul.
 • KÜÇÜKKALAY, Abdullah Mesud, İktisadi Düşünce Tarihi, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • MARX, Karl, Kapital, (3 cilt), Alaattin BİLGİ, (Çev.), Sol Yayınları, Ankara.
 • ÖZGÜVEN, Ali, İktisadi Düşünceler – Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul.
 • PHELPS, Edmund S., Seven Schools of Macroeconomic Thought, Clarendon Pre, Oxford.
 • SAVAŞ, Vural Fuat, İktisatın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu, İstanbul.
 • SAVAŞ, Vural Fuat, Anayasal İktisat, Avol Basım Yayın, İstanbul.
 • Konuya ilişkin diğer çalışmalar ve makaleler.
15. Öğretme Yöntemleri Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.
16. Verilecek Ödevler Kısmen konularla ilgili araştırma ödevleri verilebilir.
17. Lab. Çalışmaları Yok
18. Ölçme – Değerlendirme ARA SINAV NOTU: (Ders içi aktif katılım veya ders dışı ilgili faaliyet, varsa ödev çalışması, Ara Sınav) %35.
BAŞARI NOTU: Ara Sınav %35 + Devam %5 + Yarı Yıl Sonu Sınavı %60
19. 14. Haftaya Göre Konu Başlıkları
1. Hafta MARKSİZMİN İKTİSAT KURAMLARI
13. Marksist İktisat Kuramına Göre Kapitalist Sistemin İktisadi Analizi:
Emek-Değer Kuramı
2. Hafta Artık-Değer Kuramı
3. Hafta Kar Kuramı (Kapitalist Rekabet Kuramı)
4. Hafta 14. Marksist İktisat Kuramına Göre Kapitalist Sistemin İç Çelişkileri Analizi:
Kapitalist Büyüme Kuramı
Kapitalizmin Devresel Dalgalanmalar Kuramları
5. Hafta BEŞİNCİ KISIM

İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE MİKRO İKTİSAT

15. Neo-Klasik İktisat: Genel Çerçevesi, Marjinalizmin Öncüleri

16. Neo-Klasik İktisat: Avusturya Okulu

6. Hafta 17. Neo-Klasik İktisat: Lozan Okulu
7. Hafta 18. Neo-Klasik İktisat: Üretim ve Bölüşüm Kuramları
8. Hafta 19. Neo-Klasik İktisat: Kısmi Denge Analizinin Gelişimi, Alfred Marshall
9. Hafta 20. Neo-Klasik İktisat: Para ve Faiz Kuramı
10. Hafta 21. Neo-Klasik İktisat: Konjonktür Kuramı
11. Hafta 22. Refah Kuramı
12. Hafta ALTINCI KISIM
YİRMİNCİ YÜZYILDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
23. Amerikan Kurumcu Okul
24. Tekelci Rekabet kuramı
25. Makro Ekonominin Gelişimi: Keynesyen Devrim
13. Hafta 26. Ekonomi Kuramında Yeni Gelişmeler:
Monetarizm,
Yeni Klasik Okul,
Arz Yanlı Ekonomi
14. Hafta Post Keynesyenler
Çağdaş İktisat Okullarını Genel Bir Değerlendirme