İktisadi Düşünce Tarihi I

DERS BİLGİ PAKETİ
1. Adı İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ I
2. Kodu 0401401
3. Türü Zorunlu
4. Düzeyi Ön Lisans     Lisans      Yüksek Lisans      Doktora
X
5. Öğrenim Dili Türkçe
6. Akademik Yılı 2010 – 2011 Eğitim-öğretim yılı
7. Akademik Yarı Yılı 1.YY      2.YY      3.YY      4.YY      5.YY      6.YY      7.YY      8.YY
X
8. Ulusal Kredi
(AKTS’ye eş değer)
Kuramsal + Uygulama = Toplam
3 (6 AKTS) + 0 = 3 (6 AKTS)
9. Dersi veren öğretim elemanının adı ve akademik unvanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa ŞANLI
10. Dersin Amacı Öğrencinin, iktisat biliminin gelişimini tarihsel-toplumsal-siyasal koşulların gelişimine koşut olarak, bir düşünce sistematiği kapsamında ve dönemin iktisadi koşulları içinde Merkantilist-Fizyokrat-Klasik-Marksist okulları kavramasını sağlamaktır.
11. Dersin Ön Koşulu Yok
12. Dersin İçeriği Merkantilizm, Fizyokrasi, ekonomik liberalizmin doğuşu ve Klasik okulun incelenmesi ile Klasik okula ilk eleştiriler olan Hümanist, Ulusalcı, Tarihçi ve Sosyalist okulların değerlendirilmesi ve Marksist felsefe ve tarihi materyalizm kuramının açıklanmasıdır.
13. Ders İçi ve Ders Dışı Uygulamalar Yok
14. Önerilen Kitaplar Araçlar ve Gereçler
  • EKELUND, Robert B. and Robert F. HEBERT, A History of Economic Theory and Method, McGraw Hill, New York.
  • ERSOY, A., İktisadi Teoriler ve Düşünceler Tarihi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara
  • HUNT, E. K., A History of Economic Thought, A Critical Perspective, Harper Collins Pub, New York.
  • KAZGAN, Gülten, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi, İstanbul.
  • MARX, Karl, Kapital, (3 cilt), Alaattin BİLGİ, (Çev.), Sol Yayınları, Ankara.
  • PHELPS, Edmund S., Seven Schools of Macroeconomic Thought, Clarendon Pre, Oxford.
  • SAVAŞ, Vural Fuat, İktisatın Tarihi, Liberal Düşünce Topluluğu, İstanbul.
  • Konuya ilişkin makaleler.
15. Öğretme Yöntemleri Tahta ve power point sunumlar kullanılarak ders anlatılmakta, öğrencinin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.
16. Verilecek Ödevler Kısmen konularla ilgili araştırma ödevleri verilebilir.
17. Lab. Çalışmaları Yok
18. Ölçme – Değerlendirme ARA SINAV NOTU: (Ders içi aktif katılım veya ders dışı ilgili faaliyet %5, varsa ödev çalışması %5, Klasik Ara Sınav %20) %30.
BAŞARI NOTU: Ara Sınav %30 + Yarı Yıl Sonu Sınavı %70
19. 14. Haftaya Göre Konu Başlıkları
1. Hafta GİRİŞ – Kapsam ve Yöntem Sorunu
2. Hafta BİRİNCİ KISIM
İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN SİSTEMATİKLEŞMESİ
1. Merkantilizm
3. Hafta Fizyokrasi
4. Hafta İKİNCİ KISIM
KLASİK DÖNEM
2. İktisadi Liberalizmin Felsefesi – Klasik Okulun Genel Çerçevesi
5. Hafta 3. Klasik Okulda Değer Kuramı
6. Hafta 4. Klasik Okulda Üretim Fonksiyonu ve Rant Kuramı
7. Hafta 5. Klasik Okulda Nüfus, Ücret ve Ücret Fonu Kuramı
8. Hafta 6. Klasik Okulda Sermaye Birikimi ve Kar Kuramı
9. Hafta 7. Klasik Okulda Büyüme Kuramı
10. Hafta 8. Klasik Okulda Para Kuramı
11. Hafta 9. Klasik Okulda Ekonominin Genel Dengesi
12. Hafta 10. Klasik Okulda Serbest Dış Ticaret Kuramı
13. Hafta ÜÇÜNCÜ KISIM
KLASİK OKULA İLK ELEŞTİRİLER
11. Hümanist Okul,
Milliyetçi Okul,
Tarihçi Okul,
Ütopik Sosyalizm
14. Hafta DÖRDÜNCÜ KISIM
LİBERAL DOKTRİNE ALTERNATİF TEPKİ: BİLİMSEL SOSYALİZM
MARKSİZM’İN TEMELLERİ
12. Marksizim’in Felsefesi:
Diyalektik Felsefe,
Diyalektik Materyalizm,
Tarihi Materyalizm