Ekonomiye Giriş (Tek Dönem)

EKONOMİYE GİRİŞ (TEK DÖNEM)
(Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ŞANLI)
HAFTA KONULAR
1.Hafta GİRİŞ
Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Sorunları
Ekonomi Okumanın Gerekliliği
Ekonominin Sorunu (İktisadi Kaynaklar, Kıtlık, Kaynak Kullanımı, Alternatif Maliyet, Tercih)
Ekonomi Biliminin Tanımı
Ekonomide Yöntem – Kuram ve Gerçek Yaşam
Ekonominin Diğer Bilimlerle İlişkisi
2. Hafta BİRİNCİ BÖLÜM

1. EKONOMİ BİLİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI
Gereksinme, Mal ve Hizmet, Fayda, Değer, Tüketim, Üretim

Üretim Faktörleri: Emek / Doğa / Sermaye / Girişim
Bölüşüm, Gelir, Tasarruf, Yatırım, Değişim, Fiyat, Takas, Para,
Takas Ekonomisi, Paralı Değişim, Paralı Ekonomi

3.Hafta İKİNCİ BÖLÜM

2. EKONOMİ BİLİMİNİN ÜÇ TEMEL SORUNU
Kaynakların Tam Kullanımı
Kaynakların Büyütülmesi
Kaynakların Etkin Kullanımı
4.Hafta MİKRO EKONOMİ
MİKRO EKONOMİYE GİRİŞ
Mikro Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Temel Varsayımları
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3. FİYAT MEKANİZMASI: TALEP – ARZ – PİYASA DENGESİ
Talep Yasası
Arz Yasası
Fiyat Oluşumu ve Piyasa Dengesi
4. DEVLET ADINA HÜKÜMETİN FİYAT OLUŞUMUNA MÜDAHALESİ
Taban Fiyat Politikası ve Piyasa Dengesi
Tavan Fiyat Politikası ve Piyasa Dengesi
5.Hafta 5. TALEP VE ARZ ESNEKLİKLERİ
Talep Esneklikleri
Arz Esneklikleri
6.Hafta DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
6. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KURAMI
Tüketici Davranışları ve Tüketici Dengesi
BEŞİNCİ BÖLÜM
7. ÜRETİM KURAMI
Üretici Davranışları ve Üretici Dengesi
Üretim Kuramı ve Maliyetler
7.Hafta ALTINCI BÖLÜM
8.EKONOMİNİN GENEL İŞLEYİŞİ
YEDİNCİ BÖLÜM
9.PİYASA TİPLERİ VE PİYASA DENGELERİ
Tam Rekabet Piyasası
Monopolcü Rekabet Piyasası
Oligopol/ Oligopson Piyasası
Düopol/ Düopson Piyasası
Monopol/ Monopson Piyasası
Etkinlikler Açısından Piyasa Tiplerinin Karşılaştırılması
8.Hafta MAKRO EKONOMİ
MAKRO EKONOMİYE GİRİŞ
Makro Ekonominin Konusu, Kapsamı ve Sorunları
SEKİZİNCİ BÖLÜM
10. ULUSAL GELİR ANALİZİ VE DEĞİŞKENLERİ
9. Hafta 11. TOPLAM HARCAMALAR VE ULUSAL GELİRİN OLUŞUMU
Toplam Özel Tüketim Harcamaları
Toplam Tasarruflar
Toplam Özel Yatırım Harcamaları
Kamu Kesimi, Harcamalar ve Vergiler
Uluslararası Ekonomik İlişkiler
Çarpan ve Hızlandıran Etkileri
10. Hafta 12. EKONOMİDE GENEL DENGE ANALİZİ

DOKUZUNCU BÖLÜM
13.  PARA KURAMI

11. Hafta ONUNCU BÖLÜM
MAKRO EKONOMİDE SORUNLAR
14. FİYAT İSTİKRARI VE ENFLASYON
12. Hafta 15. EKSİK İSTİHDAM SORUNU VE İŞSİZLİK
16. EKONOMİK DEVRESEL DALGALANMALAR
13. Hafta ON BİRİNCİ BÖLÜM
MAKRO EKONOMİDE İSTİKRAR, BÜYÜME VE KALKINMA
17. MAKRO EKONOMİK POLİTİKALAR
Doğrudan Müdahale Politikaları
Kamu İktisadi Teşekkülleri Politikaları
Maliye Politikaları
Para Politikaları
18. EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA POLİTİKALARI
19. AÇIK EKONOMİ VE POLİTİKALARI
14. Hafta ON İKİNCİ BÖLÜM
20. EKONOMİK SİSTEMLER
Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi
Sosyalizm ve Merkezi Planlama
Karma Ekonomi ve Demokratik Planlama